تماس

* مترجم رسمی دادگستری آلمان در برلین*
    * ترجمه تائید شده کلیه مدارک و اسناد *
     *  با گواهی و  مهر  رسمی مورد تائید در تمامی ایالات آلمان
*
Mirmehdi
مسعود میرمهدی
Otto Suhr Allee 116
 D- 10585 Berlin  
   (U7)- Richard Wagner Pl.

 <مراجعه با تماس تلفنی>

Mobile:   0176 – 5462 8761
Büro:   030 – 4699 8267
E-mail:  farsi_deutsch@yahoo.com
farsi.deutsch@gmail.com