هزینه

       قیمت

 ·        هزینه ترجمه منوط  به نوع مدرک و حجم آن می باشد و هزینه آن در هر مورد به صورت جداگانه محاسبه
می شود.

·        برای نعیین هزینه سفارش مور نظر خود لطفا کپی خوانا و یا اسکن رنگی از مدارک  را به همراه نام و شماره
تماس خود برای دفتر ترجمه ایمیل فرمائید، هزینه کپی به شما تلفنی اطلاع رسانی می‌گردد.

·        نرخ ویژه برای دانشجویان و  پناهندگان.